Prif Weinidog Cymru yn Agor ArloesiAber yn Swyddogol

O’r chwith i’r dde: yr Athro Melanie Welham, y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru, Dr Rhian Hayward MBE, yr Athro Elizabeth Treasure

Dathlodd ArloesiAber ei agoriad swyddogol ddydd Iau 21 Hydref 2021 mewn seremoni a lywyddwyd gan y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru.

Wedi’i leoli ar Gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth, mae ArloesiAber yn cynnig cyfleusterau ac arbenigedd o ansawdd byd-eang ar gyfer y sectorau biotechnoleg, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod.

Roedd y digwyddiad yn nodi agoriad swyddogol y cyfleusterau o’r radd flaenaf yn y datblygiad gwerth £43.5m, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru, y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) – sy’n rhan o Ymchwil ac Arloesedd y DU – a Phrifysgol Aberystwyth.

Dywedodd Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru: “Roedd yn bleser helpu i ddathlu agoriad Campws Arloesi a Menter newydd Aberystwyth. Rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi’r fenter a rhoi dros £23m drwy’r rhaglen ERDF. Mae ArloesiAber bellach mewn sefyllfa berffaith i ddatblygu prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol.”

Mae ArloesiAber yn ddatblygiad 3,500m2 a adeiladwyd yn unol â Safonau Rhagorol BREEAM. Mae’n cynnwys pedwar parth a gynlluniwyd yn bwrpasol ar gyfer ymchwil a datblygu mewn bwyd-amaeth a’r economi gylchol: ei Chanolfan Bioburo, Canolfan Bwyd y Dyfodol, Uwch Ganolfan Ddadansoddi a Biofanc Hadau Prifysgol Aberystwyth.

Wedi’i gydleoli ar y safle mae Deorfa ArloesiAber, swyddfeydd ar gyfer busnesau newydd a busnesau bach a chanolig sy’n awyddus i gydweithio ag academyddion Prifysgol Aberystwyth gan ddefnyddio cyfleusterau’r Campws.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae heddiw’n garreg filltir hynod bwysig i ArloesiAber ac i Gampws Gogerddan y Brifysgol. Mae’r cyfleusterau arloesol hyn ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol o fewn y sectorau biotechnoleg, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod yn caniatáu i ddiwydiant a’r byd academaidd gydweithio i fynd i’r afael â rhai o’n heriau pwysicaf, megis lliniaru newid yn yr hinsawdd a throsglwyddo i economi carbon isel.”

Cwblhawyd y gwaith adeiladu ar y campws ym mis Awst 2020 gan Willmott Dixon, ac yn dilyn cyfnod o gaffael a chomisiynu offer, bu modd i nifer cyfyngedig o wahoddedigion fod yn bresennol i ddathlu’r agoriad swyddogol. Gwahoddwyd grŵp ehangach o randdeiliaid i ymuno’n rhithwir.

Wrth hyrwyddo’r cyfleusterau ymchwil a datblygu newydd, mae tîm ArloesiAber wedi llwyddo i ddenu busnesau i fod yn denantiaid yn Neorfa newydd ArloesiAber, ac ar hyn o bryd mae pob un lle wedi’i lenwi ac mae 14 o gwmnïau arloesol ar y safle.

Dywedodd Dr Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog Gweithredol ArloesiAber: “Rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig. Rwy’n falch iawn o Dîm ArloesiAber, sydd wedi gweithio’n ddiflino i ddarparu’r cyfleusterau unigryw hyn. Nawr gall ein tenantiaid ar y safle, y gymuned fusnes leol a’n rhwydwaith cynyddol o gwmnïau byd-eang, ddefnyddio’r adnoddau newydd i ddatblygu eu cynhyrchion a’u gwasanaethau.

Mae ein tîm yn barod i’w cynorthwyo i feithrin cyswllt ag arbenigwyr yn y brifysgol, cyllidwyr a darparwyr gwasanaethau proffesiynol ac rwy’n hyderus y bydd ArloesiAber yn cyfrannu’n sylweddol at dwf economaidd yma yng nghanolbarth Cymru.”

Dywedodd yr Athro Melanie Welham, Cadeirydd Gweithredol y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC): “Fel un o bartneriaid ariannu ArloesiAber, rydym yn helpu i ddod ag ymchwilwyr, arloeswyr a busnesau at ei gilydd i ymestyn ffiniau a chreu diwydiannau newydd. Mae ArloesiAber yn golygu bod dyfodol arloesedd yn y rhanbarth mewn dwylo da ac edrychaf ymlaen at weld y gwaith cyffrous a fydd yn deillio o’r ganolfan.”

Hefyd, fel rhan o’r digwyddiad, cymerodd y Prif Weinidog a’r Athro Melanie Welham ran mewn sesiwn holi ac ateb yn edrych ymlaen at COP26 fel rhan o Ŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth.  Cadeiriwyd y sesiwn gan y darlledwr a chyn-fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth, Betsan Powys, a ofynnodd gwestiynau a gyflwynwyd gan staff a myfyrwyr.


Cysylltiadau

Ben Jones

Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau

bej13@aber.ac.uk, 07983201199

Dolenni

ArloesiAber

Prifysgol Aberystwyth

BBSRC